Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
Nasza grupa poza aktywnością zawodową rozwija się naukowo, publikując komentarze, glosy, monografie i artykuły. Pozwala nam to na współtworzenie doktryny, ustanawianie najlepszych standardów stosowania prawa i bycie jak najbliżej prawodawstwa. Nasi Klienci doceniają to w naszej codziennej pracy.

Katarzyna Jasińska
System
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A, R. Skubisz (red.) C.H. Beck, Warszawa 2011, (wydanie II 2017 r.).
Komentarze
Komentarz do ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, K. Felchner (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009 r, (wydanie II 2016 r.)
Komentarz do ustawy prawo własności przemysłowej, P. Kostański (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, (wydanie II 2014 r.)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 2012,
(wydanie III 2013 r., wydanie IV 2016 r.)
Komentarz do przepisów k.p.c. o Europejskim postępowaniu transgranicznym w module "Komentarze” do programów wchodzących w skład Systemu Informacji Prawnej LEX , K. Jasińska, A. Lejko.
Komentarz do przepisów k.p.c. o elektronicznym postępowaniu upominawczym w module "Komentarze” do programów wchodzących w skład Systemu Informacji Prawnej LEX , K. Jasińska, A. Lejko.
Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w module "Komentarze” do programów wchodzących w skład Systemu Informacji Prawnej LEX , K. Jasińska, K. Felchner.
Monografie
Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Artykuły
Ochrona idei - zagadnienia wybrane [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, Zagadnienia prawa autorskiego - Zeszyt 93, J. Barta (redaktor), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Relacja ochrony przyznanej na podstawie u.z.n.k. do wyłącznych praw własności intelektualnej na przykładzie problematyki naśladownictwa opakowań [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro - Zeszyt 103, J. Barta (redaktor), Kraków 2009.
„Przeciętny konsument” w świetle Dyrektywy 2005/29 oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Transformacjach Prawa Prywatnego nr 4/2009.
Komentarz dotyczący problematyki odmów refundacji podmiotom prowadzącym apteki ze środków publicznych kosztów leków wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie recept ze względu na niespełnianie przez zrealizowane recepty wymogów formalnych, Serwis Prawo i Zdrowie, 2010.
Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej – zagadnienia proceduralne [w:] Załucki M. (red.), Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Warszawa 2011.
Więcej gatunków roślin na większym areale – za darmo, Rzeczpospolita z 20 grudnia 2011 r., C9, K. Jasińska, K. Felchner
Ocena przydatności przepisów mających na celu ochronę znaków towarowych w zwalczaniu zjawiska ambush marketingu [w:] Księga Jubileuszowa Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Charakter roszczenia o nakazanie udzielenia informacji z art. 23a ust. 1 u.o.p.o.r.: majątkowy czy niemajątkowy? Aspekty materialnoprawne i proceduralne, ZNUJ Prace z prawa własności intelektualnej, z. 124.
Reklama produktów leczniczych a reklama aptek, MoP 14/2014 r.
European Small Claims Procedure in Poland: a step in the right direction (współautorstwo z A. Lejko) [w:] Nanette NEUWAHL and Saïd HAMMAMOUN (eds.), The European Small Claims Procedure and the Philosophy of Small Change, Thémis, Montréal, 2014.
Rozwiązanie z kierownikiem apteki umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, Farmacja Krakowska, ROK XVII/nr 3/2014.
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, Farmacja Krakowska, ROK XVII/nr 4/2014.
Suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 129.
Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 130.
Legitymacja procesowa okręgowych izb aptekarskich w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek, MOP 9/2016.
Mediacja w postępowaniu cywilnym: czy wciąż dobrowolna?, MOP 7/2017 (współautorstwo z J. Szwają).
Glosy
Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08 (zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej), LEX/el. 2009.
Glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, LEX/el. 2009 (zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo autorskie).
Glosa do wyroku SA w Poznaniu z dnia 31 maja 2006 r., I ACa 1390/05 (prawo farmaceutyczne), LEX/el. 2010.
Materiały dydaktyczne (zbiory kazusów, testów; repetytoria)
Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa. Tom III – Zobowiązania, K. Jasińska (red. naukowa), A. Lejko (red. naukowa), M. Araszkiewicz (red. prowadzący). Seria: KAZUSY/Repetytoria, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa. Tom I - Część ogólna, M. Araszkiewicz (red. prowadzący), M. Łuc (red. naukowa), M. Żak (red. naukowa); autorstwo rozdziałów poświęconych formie czynności prawnych – K. Jasińska. Seria: KAZUSY/Repetytoria, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Procedura cywilna. Seria: Testy dla studentów, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007 (wydanie II 2008, wydanie III 2009, wydanie IV 2010, wydanie V 2012).
Prawo własności intelektualnej. Seria: Testy dla studentów, P. Kostański (red.), D. Marek (red.); autorstwo rozdziału dotyczącego zwalczania nieuczciwej konkurencji K. Jasińska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Aplikacja ogólna. Prawo prywatne. Seria: Testy na aplikacje prawnicze. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, K. Jasińska redakcja i współautorstwo części dotyczącej procedury cywilnej.
Aplikacja 2010. Prawo gospodarcze i handlowe, Testy V. Pytania i odpowiedzi (współautorstwo), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Aplikacja 2010. Prawo cywilne. Część II, Testy III. Pytania i odpowiedzi (współautorstwo), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Testy na aplikacje 2011. Tom 3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, współautorstwo.
Testy na aplikacje 2011. Tom 5, Wolters Kluwer, Polska Warszawa 2011, współautorstwo.
Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, M Załucki i P. Stec (red.), Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2014.
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online