Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
Nasza grupa poza aktywnością zawodową rozwija się naukowo, publikując komentarze, glosy, monografie i artykuły. Pozwala nam to na współtworzenie doktryny, ustanawianie najlepszych standardów stosowania prawa i bycie jak najbliżej prawodawstwa. Nasi Klienci doceniają to w naszej codziennej pracy.

Paweł Piróg
artykuł pt. „Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich – zagadnienia wybrane” w: „W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci prof. Marianny Korcyl – Wolskiej” (współautorstwo z E. Piróg).
artykuł pt. „Prawnomiędzynarodowe aspekty zobowiązania do naprawienia szkody przez sąd w postępowaniu karnym” w: „Karnoprawne i procesowe aspekty naprawienia szkody” – praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego i dr Grażyny Artymiak (współautorstwo z E. Piróg) - zapis referatu wygłoszonego na konferencji pt. „Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian” zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski w dniach 22-24 października 2009 r.
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online